Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Containere til haveaffald oktober 2020

2020 Posted on 29. august 2020 18:19

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 2, 3 og 4 oktober.

Der vil være en container på Eskimovej og en på den gamle vigeplads på Polarvej.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.Svar fra Vejle Kommune angående vejtræer

2020 Posted on 18. juni 2020 14:55

Kære Grundejerforening.

Jeres ønske om fældning af træer på Polarvej og Eskimovej har været forlagt formandsskabet i Teknisk Udvalg. På den baggrund meddeles der herved afslag på Jeres ønske om fældning af vejtræerne langs Polarvej og Eskimovej

Formandsskabet bakker op om forvaltningens ønske om at bevare sunde træer længst muligt på en given lokalitet. Sunde træer fældes kun, hvis der er væsentlige argumenter for at fælde dem. Væsentlige argumenter for at fælde et sundt træ kan være, at træet ikke kan bevares i forbindelse med anlæg, f.eks. vejanlæg eller andet byggeri.

Træerne tilses fortsat årligt af træplejer, så deres sikkerhed og sundhed følges.

Der er politisk vedtaget en træstrategi, hvor retningslinjerne er, at sunde træer kun fældes, hvis der er tungtvejende argumenter for det. Desuden skal træerne erstattes 1:1. Forvaltningen finder ikke de fremførte argumenter fra grundejerforeningen tunge nok til fældning af træerne sammenholdt med den forbundne økonomi til at fælde træerne og plante nye.GENERALFORSAMLING 2020

2020 Posted on 28. maj 2020 18:37

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.

Tidspunkt: Onsdag den 17. juni 2020, kl. 19.00.

Sted: Vendepladsen Eskimovej 28-40.

Bemærk at generalforsamlingen afholdes udendørs af sikkerhedshensyn med baggrund i corona-situationen. Medbring evt. selv stol at sidde på. Generalforsamlingen gennemføres uafhængigt at vejret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019.
 4. Indkomne forslag.
  • a) Forslag om forslag stillet til generalforsamlingen og disses offentliggørelse inden generalforsamlingen.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  • a) Bestyrelsesmedlem Birthe Pedersen => Modtager genvalg
  • b) Bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen => Modtager ikke genvalg
  • c) Suppleant Jan Smith => Modtager genvalg
 7. Valg af formand.
  • a) Formand Ole Hagen Jensen => Modtager genvalg
 8. Valg af 1 revisor.
  • a) Revisor Hasse Kierkegaard => Modtager genvalg
 9. Udpegning af administrator.
  • a) Gert Kristiansen er villig til at fortsætte som administrator
 10. Eventuelt.Generalforsamling 2020

2020 Posted on 15. maj 2020 10:31

I sammenhæng med den meget anderledes tid vi alle lever i lige nu, og set i lyset af de omstændigheder som Corona har sat os alle sammen i, har bestyrelsen for GSS besluttet følgende:

Så længe det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer, samt så længe der er fare for spredning af cornoavirus Covid-19, har bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes generalforsaming i april måned 2020.
Foreningens vedtægter foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes i april måned, men det vurderes at generalforsamingen ikke kan gennemføres på betryggende vis under de givne omstændigheder.

Når det vurderes trygt at gennemføre generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til generalforsamling 2020 med mindst 14 dages varsel, sådan som vedtægterne foreskriver.

Forslag indkommet rettidigt inden 15. marts 2020, vil til den tid blive medtaget på dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på opbakning til ovenstående tiltag i en tid, hvor vi alle må passe på hinanden.Ekstra havecontainere – forår 2020

2020 Posted on 23. marts 2020 19:01

Med baggrund i henvendelser fra nogle af jer, har vi besluttet at stille havecomtainere op snarest muligt.

I den kommende weekend, vil der blive stillet 1 stk. havecontainer op.

Hen over påsken vil der blive stillet 2 stk. havecontainere op. Dermed håber vi, at alle som benytter påskeferien til havearbejde, kan komme af med deres haveaffald.

Og som sædvanligt: Hjælp hinanden med at fylde op fra en ende af – og HUSK at holde afstand, hvis I møder nogen, som er ved at smide haveaffald i containeren. Også her gælder kravet på 2 meters afstand.

Hvornår  Hvad  Hvor 
Weekenden den 28. + 29. marts    Container til have-affald 1 stk.   Vendepladsen Polarvej 35 – 45 
Weekenden den 9 april. – 13. april 
Påske 2020   
Container til have-affald
Bemærk: 2 stk:
1 på vendepladsen Polarvej 13 –21 
1 på Eskimovej på det gennemgående stykke ved kantstenen ved “strømstation”/fællesareal .


Containere til haveaffald 2019

2019 Posted on 29. maj 2019 20:57

Der opstilles containere til haveaffald igen i 2019.

Containerne opstilles som det fremgår af nedenstående oversigt.

HUSK nu at fylde containere godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.

Hvornår

Hvad

Hvor

Weekenden den 15. + 16. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 47 – 53

Weekenden den 22. + 23. juni

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 13 -21

Weekenden den 12. + 13. oktober

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 1 – 11

Weekenden den 19. + 20. oktober

Container til haveaffald

Vendepladsen Polarvej 23 – 33Svar på henvendelse om støj fra motorvejen syd for Vejle

2019 Posted on 26. april 2019 13:11

Desværre
har Vejdirektoratet ikke på nuværende tidspunkt planer eller mulighed for at
afhjælpe støjgener fra motorvejen ved Eskimovej/Polarvej.

Vejdirektoratets
indsats med hensyn til støjbekæmpelse er beskrevet i den nye ”Støjhandlingsplan
for statens veje 2018-2023”, som kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside – vejdirektorektoratet.dk – støj

Direkte
link til selve Støjhandlingsplanen: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/985/st%c3%b8jhandlingsplan_2018-2023_web1.pdf

I
støjhandlingsplanen er der foretaget en screening med henblik på at udpege de
boligområder langs statens veje, der er mest belastet af støj fra vejtrafikken.
Ved Vejle er bl.a. området ved Fredericiavej – Bøgeparken/Taulsvej sydvest for
tilslutningsanlægget ved Vejle C er udpeget som et område, der indgår i de
videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til
støjafskærmning.– se evt. s. 52-53 i støjhandlingsplanen. Området længere mod
syd ved Sønderdalen er ikke en del af støjhandlingsplanen.

Jeg
har indsat et kortudsnit, der viser støjkortlægningen ved Vejle. Der er tale om
en strategisk kortlægning baseret på beregninger og ikke på konkrete målinger.

I
støjhandlingsplanen er der udpeget mere end 125 forskellige boligområder, som
indgår i den fremadrettede prioritering. Udpegningen af områderne er sket på
baggrund af en overordnet screening af støjkortlægningen fra 2017.
Screeningen/støjkortlægningen er udført i henhold til retningslinjer fra
Miljøstyrelsen.

Støjkortlægningen
kan også ses på Vejdirektoratets kortviser: www.vejkort.vd.dk

”National
Støjkortlægning 2017” findes i rullemenuen i højre side af skærmen.Højre vigepligt

2018 Posted on 28. november 2018 21:30

I forlængelse af tidligere mail udsendt om periodevis høje
hastigheder på vejene i vores område, har nogle af vores naboer gjort opmærksom
på, at også højre vigepligt kan være en udfordring.

Derfor vil bestyrelsen gerne opfordre til, at vi i
fællesskab er med til at passe på hinanden.

Vil I være rare at huske på, at når I passerer eller kører
ud fra en vendeplads, så har I vigepligt for alt som kommer fra højre.
Det kan tænkes, at det særligt er, når man kører som gennemgående færdsel på
langs af Eskimovej og Polarvej, at man har en tendens til at overse sin
vigepligt.

Pas på jer selv og hinanden derude. Kør sikkert 🙂« ForrigeNæste »