Blog Image

Grundejerforeningen Søndermarken Syd

Containere til haveaffald oktober 2020

2020 Posted on 29. august 2020 18:19

Der opstilles containere til haveaffald i weekenden 2, 3 og 4 oktober.

Der vil være en container på Eskimovej og en på den gamle vigeplads på Polarvej.

HUSK nu at fylde dem godt op fra en ende af, så alle kan få glæde af dem.Svar fra Vejle Kommune angående vejtræer

2020 Posted on 18. juni 2020 14:55

Kære Grundejerforening.

Jeres ønske om fældning af træer på Polarvej og Eskimovej har været forlagt formandsskabet i Teknisk Udvalg. På den baggrund meddeles der herved afslag på Jeres ønske om fældning af vejtræerne langs Polarvej og Eskimovej

Formandsskabet bakker op om forvaltningens ønske om at bevare sunde træer længst muligt på en given lokalitet. Sunde træer fældes kun, hvis der er væsentlige argumenter for at fælde dem. Væsentlige argumenter for at fælde et sundt træ kan være, at træet ikke kan bevares i forbindelse med anlæg, f.eks. vejanlæg eller andet byggeri.

Træerne tilses fortsat årligt af træplejer, så deres sikkerhed og sundhed følges.

Der er politisk vedtaget en træstrategi, hvor retningslinjerne er, at sunde træer kun fældes, hvis der er tungtvejende argumenter for det. Desuden skal træerne erstattes 1:1. Forvaltningen finder ikke de fremførte argumenter fra grundejerforeningen tunge nok til fældning af træerne sammenholdt med den forbundne økonomi til at fælde træerne og plante nye.GENERALFORSAMLING 2020

2020 Posted on 28. maj 2020 18:37

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Grundejerforeningen Søndermarken Syd.

Tidspunkt: Onsdag den 17. juni 2020, kl. 19.00.

Sted: Vendepladsen Eskimovej 28-40.

Bemærk at generalforsamlingen afholdes udendørs af sikkerhedshensyn med baggrund i corona-situationen. Medbring evt. selv stol at sidde på. Generalforsamlingen gennemføres uafhængigt at vejret.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2019.
 4. Indkomne forslag.
  • a) Forslag om forslag stillet til generalforsamlingen og disses offentliggørelse inden generalforsamlingen.
 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for 2020.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  • a) Bestyrelsesmedlem Birthe Pedersen => Modtager genvalg
  • b) Bestyrelsesmedlem Jytte Nielsen => Modtager ikke genvalg
  • c) Suppleant Jan Smith => Modtager genvalg
 7. Valg af formand.
  • a) Formand Ole Hagen Jensen => Modtager genvalg
 8. Valg af 1 revisor.
  • a) Revisor Hasse Kierkegaard => Modtager genvalg
 9. Udpegning af administrator.
  • a) Gert Kristiansen er villig til at fortsætte som administrator
 10. Eventuelt.Generalforsamling 2020

2020 Posted on 15. maj 2020 10:31

I sammenhæng med den meget anderledes tid vi alle lever i lige nu, og set i lyset af de omstændigheder som Corona har sat os alle sammen i, har bestyrelsen for GSS besluttet følgende:

Så længe det ikke er tilladt at samles mere end 10 personer, samt så længe der er fare for spredning af cornoavirus Covid-19, har bestyrelsen besluttet, at der ikke afholdes generalforsaming i april måned 2020.
Foreningens vedtægter foreskriver, at generalforsamlingen skal afholdes i april måned, men det vurderes at generalforsamingen ikke kan gennemføres på betryggende vis under de givne omstændigheder.

Når det vurderes trygt at gennemføre generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til generalforsamling 2020 med mindst 14 dages varsel, sådan som vedtægterne foreskriver.

Forslag indkommet rettidigt inden 15. marts 2020, vil til den tid blive medtaget på dagsordenen for generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på opbakning til ovenstående tiltag i en tid, hvor vi alle må passe på hinanden.Ekstra havecontainere – forår 2020

2020 Posted on 23. marts 2020 19:01

Med baggrund i henvendelser fra nogle af jer, har vi besluttet at stille havecomtainere op snarest muligt.

I den kommende weekend, vil der blive stillet 1 stk. havecontainer op.

Hen over påsken vil der blive stillet 2 stk. havecontainere op. Dermed håber vi, at alle som benytter påskeferien til havearbejde, kan komme af med deres haveaffald.

Og som sædvanligt: Hjælp hinanden med at fylde op fra en ende af – og HUSK at holde afstand, hvis I møder nogen, som er ved at smide haveaffald i containeren. Også her gælder kravet på 2 meters afstand.

Hvornår  Hvad  Hvor 
Weekenden den 28. + 29. marts    Container til have-affald 1 stk.   Vendepladsen Polarvej 35 – 45 
Weekenden den 9 april. – 13. april 
Påske 2020   
Container til have-affald
Bemærk: 2 stk:
1 på vendepladsen Polarvej 13 –21 
1 på Eskimovej på det gennemgående stykke ved kantstenen ved “strømstation”/fællesareal .