Desværre
har Vejdirektoratet ikke på nuværende tidspunkt planer eller mulighed for at
afhjælpe støjgener fra motorvejen ved Eskimovej/Polarvej.

Vejdirektoratets
indsats med hensyn til støjbekæmpelse er beskrevet i den nye ”Støjhandlingsplan
for statens veje 2018-2023”, som kan ses på Vejdirektoratets hjemmeside – vejdirektorektoratet.dk – støj

Direkte
link til selve Støjhandlingsplanen: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/viden_og_data/publikationer/Lists/Publikationer/Attachments/985/st%c3%b8jhandlingsplan_2018-2023_web1.pdf

I
støjhandlingsplanen er der foretaget en screening med henblik på at udpege de
boligområder langs statens veje, der er mest belastet af støj fra vejtrafikken.
Ved Vejle er bl.a. området ved Fredericiavej – Bøgeparken/Taulsvej sydvest for
tilslutningsanlægget ved Vejle C er udpeget som et område, der indgår i de
videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til
støjafskærmning.– se evt. s. 52-53 i støjhandlingsplanen. Området længere mod
syd ved Sønderdalen er ikke en del af støjhandlingsplanen.

Jeg
har indsat et kortudsnit, der viser støjkortlægningen ved Vejle. Der er tale om
en strategisk kortlægning baseret på beregninger og ikke på konkrete målinger.

I
støjhandlingsplanen er der udpeget mere end 125 forskellige boligområder, som
indgår i den fremadrettede prioritering. Udpegningen af områderne er sket på
baggrund af en overordnet screening af støjkortlægningen fra 2017.
Screeningen/støjkortlægningen er udført i henhold til retningslinjer fra
Miljøstyrelsen.

Støjkortlægningen
kan også ses på Vejdirektoratets kortviser: www.vejkort.vd.dk

”National
Støjkortlægning 2017” findes i rullemenuen i højre side af skærmen.